3η αξιολόγηση: Με ταχύ ρυθμό προωθούνται αντιαπεργιακός νόμος και περικοπές

Ετοιμάζουν Σοκ και Δέος για το εργατικό κίνημα

Επιχείρηση …σοκ και δέ­ος ενάντια στο εργατι­κό κίνημα ετοιμάζουν –όπως δείχνουν τα σημά­δια– κυβέρνηση και δα­νειστές. Οι διαρροές σύμφωνα με τις οποίες έχει υπάρξει καταρχήν συμφω­νία μεταξύ του οικονομικού επιτελείου και των εκπροσώπων ΕΕ-ΔΝΤ, δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο να επιβε­βαιωθούν οι δηλώσεις του πρωθυ­πουργού Αλέξη Τσίπρα για γρήγορο κλείσιμο της 3ης αξιολόγησης. Όμως η διαπραγμάτευση αυτή δεν ξεχωρί­ζει για την ταχύτητα της εξέλιξής της αλλά για το αντιλαϊκό της μένος. Ανά­μεσα στους γνωστούς άξονες των επα­χθών αλλαγών στο ασφαλιστικό και την αύξηση της φορολογίας, προστί­θεται τώρα και η αλλαγή του συνδικα­λιστικού νόμου με αιχμή το χτύπημα στο δικαίωμα στην απεργία.

Οι πληροφορίες που υπήρχαν έως το απόγευμα της Πέμπτης ανέφεραν ότι στα φερόμενα ως θέματα «αγκά­θια» (ασφαλιστικά και εργατική νομο­θεσία) υπήρξε καταρχήν συμφωνία, στη βάση της οποίας θα στηριχθούν οι νομοθετικές πρωτοβουλίες της κυ­βέρνησης μετά το κλείσιμο της 3ης αξι­ολόγησης. Όσον αφορά το ασφαλιστι­κό, συμφωνήθηκε η εντατικοποίηση της εφαρμογής της υφιστάμενης νο­μοθεσίας με συγκεκριμένα χρονοδι­αγράμματα της εκπόνησης αναλογι­στικών μελετών, στις οποίες θα βασί­ζονται οι προσαρμογές των παροχών των ασφαλιστικών ταμείων. Δηλαδή, με απλά λόγια, να λειτουργήσουν σαν Ελβετικό ρολόι οι μειώσεις συντάξε­ων, με δεδομένες τις δυνατότητες των ταμείων αλλά και τους περιορισμούς στην επιχορήγηση του προϋπολογι­σμού που έχουν ήδη θεσμοθετηθεί. Επίσης, η γενίκευ­ση των περίφημων ορίων κατώτερων συντάξεων, δηλα­δή των 384 ευρώ για όλα τα είδη των συντάξιμων αποδοχών. Με­ταξύ αυτών και οι συντάξεις χηρείας, οι οποίες, εφόσον εφαρμοστούν οι πο­σοστώσεις που ήδη προβλέπονται, δεν θα ξεπερνούν, σε κάποιες περιπτώσεις, τα 190 ευρώ.
Σχετικά με το εργασιακό νομο­σχέδιο φαίνεται να υπάρχει συμφω­νία στο περίφημο 50+1 για την κήρυ­ξη απεργιακών κινητοποιήσεων. Ένας σχεδιασμός που στοχεύει στον περιο­ρισμό μέχρι …εξαφανίσεως του απερ­γιακού δικαιώματος και αναμένονται μάλιστα ειδικές νομικές διατυπώσεις που θα φροντίζουν για την απόλυτα τυπική εφαρμογή της σχετικής διά­ταξης. Ουσιαστικά μιλάμε για το ξή­λωμα του νόμου 1264/82, που ού­τως ή άλλως δημιουργούσε δυσκο­λίες στην κήρυξη απεργιών, όμως με τις νέες ρυθμίσεις το δικαίωμα αυτό θα τεθεί υπό διωγμό. Όσο για τη λει­τουργία του Οργανισμού Μεσολάβη­σης και Διαιτησίας, αυτή παραπέμπε­ται για …αργότερα, μιας και συμφωνή­θηκε η εκπόνηση μελέτης μέσα στο 2018 από ανεξάρτητη αρχή. Φυσικά, ούτε λόγος για επαναφορά συλλογι­κών συμβάσεων, αφού άλλωστε το θέ­μα έχει φύγει ακόμα και από το …μελ­λοντολογικό λεξιλόγιο των κυβερνη­τικών παραγόντων.
Είναι κάτι παραπάνω από σαφές ότι οι εργοδοτικές οργανώσεις περι­μένουν με ανυπομονησία αυτές τις δι­ατάξεις. Αντίστοιχα και η κυβέρνηση, αφού θεωρείται προϋπόθεση για να καμφθούν και οι αντιστάσεις στον ευ­ρύτερο δημόσιο τομέα και τις πρώην ΔΕΚΟ, όπου θα εφαρμοστούν ευρύ­τατα προγράμματα ιδιωτικοποιήσεων, με έμφαση στην ενέργεια.
Η διαμόρφωση των όρων για μία νέα φοροεπιδρομή στο λαϊκό εισό­δημα είναι –όπως σε κάθε «αξιολό­γηση»– πάγιο στοιχείο της διαπραγ­μάτευσης. Κατά την αποτίμηση που έγινε στη συνάντηση του οικονομικού επιτελείου της κυ­βέρνησης και των εκπροσώπων των δανειστών εκτι­μήθηκε η …συνει­σφορά του ΕΝ­ΦΙΑ και της ει­σφοράς αλλη­λεγγύης στην πο­ρεία των δημοσί­ων εσόδων. Πρόκειται για δύο μέτρα που κατά βάση πλήττουν τα χαμη­λά εισοδήματα και η τάση είναι ακό­μα μεγαλύτερη ενίσχυση αυτών των μηχανισμών. Ήδη, άλλωστε, από κυ­βερνητικής πλευράς έχει ανακοινω­θεί η πρόθεση για αντικατάσταση του ΕΝΦΙΑ από άλλο φόρο στην ακίνητη περιουσία, που θα βασίζεται στις νέες αντικειμενικές αξίες. Δηλαδή θα αυ­ξηθεί η φοροδοτική βάση προς τα κά­τω και όχι φυσικά προς τις εταιρείες ακινήτων, που ως ανώνυμες εταιρείες έχουν διαφορετικό φορολογικό καθε­στώς. 
Στην εισπρακτική λογική εντάσ­σεται και η φερόμενη ως «καταπολέ­μηση της εισφοροδιαφυγής», που και αυτή θα κατευθυνθεί στα μικρο­μεσαία στρώματα των επαγγελματιών. Ως επιβράβευση, πάντως, τόσο αυτών των προσπαθειών όσο και της απο­πληρωμής οφειλών προς προμηθευ­τές του δημοσίου, η κυβέρνηση πα­ρουσιάζει την εκταμίευση της υποδό­σης των 800 εκατομμυρίων που είχε απομείνει από την προηγούμενη αξι­ολόγηση. Το κυβερνητικό αφήγημα όσο συνεχίζεται η διαπραγμάτευση με τους δανειστές θα στηριχθεί στο περί­φημο …«λίγο ακόμη και τελειώσαμε». Κεντρικό επιχείρημα η υποτιθέμενη έξοδος της χώρας από το πρόγραμ­μα δημοσιονομικής προσαρμογής τον Αύγουστο του 2018, στο οποίο θα προστεθεί και η παράταση που έδωσε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στο πρόγραμμα αγοράς ομολόγων, με το σκεπτικό ότι θα συμβάλλει στη διευ­κόλυνση αποπληρωμής του χρέους. Επίσης. η κυβέρνηση επαίρεται για την αύξηση καταθέσεων στο τραπε­ζικό σύστημα της τάξης του 1,3 δισ. ευρώ, «ξεχνώντας» την αποταμίευση των χαμηλόμισθων που έχει εξανεμι­στεί για να καταβληθεί η φορολογία.
Γεράσιμος Λιβιτσάνος, εφημερίδα ΠΡΙΝ, 29/10/2017