Αγαθονήσι, Μόρια, Π. Ράλλη: «Έγκλημα» και «τιμωρία»

Στις 17 Μάρτη, 16 πρόσφυγες από το Αφγανιστάν και το Ιράκ έχασαν τη ζωή τους στα νερά του Αιγαίου παλεύοντας με τα κύματα για πάνω από ένα 24ωρο ανοιχτά του Αγαθονησιού. Δεν ήταν ατύ­χη­μα αλλά εγκλη­μα­τι­κή «αμέ­λεια» της Αστυ­νο­μί­ας (του κέ­ντρου συ­ντο­νι­σμού στην Αθήνα) και του Λι­με­νι­κού στο Αι­γαίο, αφού οι αρχές είχαν ει­δο­ποι­η­θεί από το πρωί της προη­γού­με­νης μέρας, 16 Μάρτη, για το ναυά­γιο, από συγ­γε­νή μιας οι­κο­γέ­νειας των ναυα­γών που ζει στο hotspot της Σάμου. Ακέ­ραια φέρει την πο­λι­τι­κή ευ­θύ­νη το Υπουρ­γείο Δη­μό­σιας Τάξης και η ελ­λη­νι­κή κυ­βέρ­νη­ση που πρω­το­πο­ρεί στην εφαρ­μο­γή των ρα­τσι­στι­κών συμ­φω­νιών ΕΕ-Τουρ­κί­ας με τέ­τοιου εί­δους τρα­γι­κά απο­τε­λέ­σμα­τα.
Σύμ­φω­να με ρε­πορ­τάζ του πε­ριο­δι­κού «Spiegel» που βα­σί­ζε­ται στις μαρ­τυ­ρί­ες των τριών δια­σω­θέ­ντων προ­σφύ­γων και του συγ­γε­νή τους, τη βάρκα τους κυ­νή­γη­σε η τουρ­κι­κή Ακτο­φυ­λα­κή με απο­τέ­λε­σμα να επι­τα­χύ­νουν, να μην αντα­πο­κρι­θεί η μη­χα­νή και να στα­μα­τή­σουν. Μία με δύο ώρες αρ­γό­τε­ρα έφτα­σε στην πε­ριο­χή ένα με­γά­λο πλοίο χρώ­μα­τος γκρι και λευ­κού με μια με­γά­λη κε­ραία και άσπρη μπλε ση­μαία (σαν αυτά που χρη­σι­μο­ποιεί το ελ­λη­νι­κό Λι­με­νι­κό). Τα παι­διά άρ­χι­σαν να χρη­σι­μο­ποιούν τις σφυ­ρί­χτρες που είχαν στα σω­σί­βιά τους για να τρα­βή­ξουν την προ­σο­χή. Το πλοίο τούς προ­σπέ­ρα­σε, στα­μά­τη­σε μα­κρύ­τε­ρα και πε­ρί­με­νε, όπως γρά­φει το δη­μο­σί­ευ­μα. Οι τρα­γι­κές μαρ­τυ­ρί­ες πε­ρι­γρά­φουν πώς χά­θη­καν τα παι­διά, πώς έπα­θαν υπο­θερ­μία οι ναυα­γοί και πώς ένα μικρό βρέ­φος πνί­γη­κε αμέ­σως. «Μαμά, δεν αντέ­χω άλλο, σε πα­ρα­κα­λώ, σκό­τω­σέ με» ήταν τα τε­λευ­ταία λόγια ενός από τα ανή­λι­κα στην Αφ­γα­νή μη­τέ­ρα του. Οι τρεις επι­ζώ­ντες βγή­καν στην ακτή και έσυ­ραν τα νεκρά παι­διά τους στους βρά­χους. Στο πλοιά­ριο βρι­σκό­ταν η οι­κο­γέ­νεια του δι­κη­γό­ρου Ντα­ράμπ: ο 51χρο­νος πα­τέ­ρας του, η με­γα­λύ­τε­ρη κόρη, αδέλ­φια και ξα­δέλ­φια με­τα­ξύ 4 και 20 ετών.

Ο ίδιος είχε φτά­σει στη Σάμο πριν από λίγο καιρό. Ο Ντα­ράμπ κα­ταγ­γέλ­λει ότι επι­κοι­νώ­νη­σε με τη γραμ­μή κιν­δύ­νου 112 όταν στα 2/3 της δια­δρο­μής έλαβε το πρώτο μή­νυ­μα από την 25χρο­νη αδελ­φή του, Φρέ­στα, που τον ει­δο­ποί­η­σε ότι το πλοιά­ριο βου­λιά­ζει. Επί­σης, έστει­λε μέσω what’s up τις συ­ντε­ταγ­μέ­νες της το­πο­θε­σί­ας ναυα­γί­ου, με screenshot. Όμως οι ώρες περ­νού­σαν και στη Σάμο έφτα­ναν άλλες βάρ­κες αλλά όχι της οι­κο­γέ­νειας του Ντα­ράμπ. Σύμ­φω­να με το Λι­με­νι­κό, στις 16 Μαρ­τί­ου «έγι­ναν θα­λάσ­σιες έρευ­νες για τέσ­σε­ρις ώρες» και μία με­γα­λύ­τε­ρης κλί­μα­κας επι­χεί­ρη­ση την επό­με­νη μέρα οπότε και πε­ρι­συ­νε­λέ­γη­σαν τα 16 πτώ­μα­τα. Το πρωί της επο­μέ­νης ο Ντα­ράμπ έστει­λε ξανά ένα μή­νυ­μα μέσω what’s up. Σε αυτό το μή­νυ­μα δεν υπήρ­χε καμία απά­ντη­ση, αλλά πε­ρί­που εκεί­νη την ώρα αρ­χί­ζει να κι­νη­το­ποιεί­ται η Ακτο­φυ­λα­κή.

Όμως ήταν πολύ αργά για να σωθεί οποιοσ­δή­πο­τε. Όταν οι τρεις που σώ­θη­καν έφτα­σαν πα­γω­μέ­νοι στην αστυ­νο­μία του Αγα­θο­νη­σιού, κι­νη­το­ποι­ή­θη­καν 13 πλοία, 3 ελι­κό­πτε­ρα και 1 αε­ρο­πλά­νο, αλλά το μόνο που μπό­ρε­σαν να βρουν ήταν 16 πτώ­μα­τα. Τρα­γι­κή λε­πτο­μέ­ρεια με αφορ­μή το ναυά­γιο του Αγα­θο­νη­σιού: τα ελ­λη­νι­κά ΜΜΕ αφιέ­ρω­σαν με­γά­λο τμήμα του ρε­πορ­τάζ τους στις «τουρ­κι­κές προ­κλή­σεις», καθώς επι­χεί­ρη­ση «έρευ­νας και διά­σω­σης» για τους ναυα­γούς έκα­ναν και τουρ­κι­κές ακταιω­ροί ανοι­χτά του Αγα­θο­νη­σιού στις 17 Μάρτη. Πρό­κει­ται για εγκλη­μα­τι­κή υπο­κρι­σία και από τις 2 πλευ­ρές: Πρώτα να αφή­νουν τους πρό­σφυ­γες να θα­λασ­σο­πνί­γο­νται κι ύστε­ρα να τσα­κώ­νο­νται για το ποιος και σε ποια ύδατα θα πε­ρι­συλ­λέ­ξει τα πτώ­μα­τα… Να αθω­ω­θούν οι 35 της Μό­ριας και οι 8 της Π. Ράλλη

Να αθω­ω­θούν οι 35 της Μό­ριας και οι 8 της Π. Ράλλη

Όμως τι γί­νε­ται αν σω­θείς από τα κύ­μα­τα και φυ­λα­κι­στείς στα άθλια hotspots των νη­σιών ή φτά­σεις στην Αθήνα και κρα­τη­θείς στο κο­λα­στή­ριο της Π. Ράλλη με μόνο δια­πρα­χθέν «έγκλη­μα» ότι δεν έχεις χαρ­τιά; Τότε πε­ρι­μέ­νεις με τους μήνες και τα χρό­νια να εξε­τα­σθεί το αί­τη­μά σου για άσυλο, εγκλω­βι­σμέ­νος και κρα­τού­με­νος. Και αν δια­μαρ­τυ­ρη­θείς, απελ­πι­σμέ­νος από την αδι­κία και την εξα­θλί­ω­ση των φυ­λα­κών, κιν­δυ­νεύ­εις να βρε­θείς κα­τη­γο­ρού­με­νος όπως 35 με­τα­νά­στες από τη Μόρια ή 8 που κρα­τού­νταν στην Π. Ράλλη με τη βαριά κα­κουρ­γη­μα­τι­κή κα­τη­γο­ρία της «στά­σης» και πολ­λές ακόμα πλημ­με­λη­μα­τι­κές.

Οι 35 με­τα­νά­στες της Μό­ριας –όλοι αφρι­κα­νι­κής κα­τα­γω­γής– συ­νε­λή­φθη­σαν έπει­τα από δια­μαρ­τυ­ρία στο hotspot της Μό­ριας στις 18 Ιου­λί­ου 2017. Η κα­θι­στι­κή δια­μαρ­τυ­ρία αφο­ρού­σε την πο­λύ­μη­νη ανα­μο­νή και τις άθλιες συν­θή­κες. Τότε η αστυ­νο­μία μαζί με το­πι­κούς φα­σί­στες ει­σέ­βα­λε στο στρα­τό­πε­δο και χτύ­πη­σε ανε­λέ­η­τα όποιον έβρι­σκε μπρο­στά της με απο­τέ­λε­σμα τον βαρύ τραυ­μα­τι­σμό πολ­λών με­τα­να­στών/ριών και προ­σφύ­γων. Οι ξυ­λο­δαρ­μοί και τα βα­σα­νι­στή­ρια συ­νε­χί­στη­καν και μετά τις συλ­λή­ψεις των 35, οι οποί­ες έγι­ναν στο σωρό και χωρίς κα­νέ­να στοι­χείο. Μο­να­δι­κό κρι­τή­ριο ήταν το χρώμα του δέρ­μα­τος των συλ­λη­φθέ­ντων καθώς είχαν στο­χο­ποι­η­θεί οι Αφρι­κα­νοί με­τα­νά­στες. Οι 35 δι­κά­ζο­νται στη Χίο στις 20 Απρί­λη, ενώ 30 από τους 35 πα­ρα­μέ­νουν προ­φυ­λα­κι­σμέ­νοι σε 4 δια­φο­ρε­τι­κές φυ­λα­κές. Πα­ρό­μοια είναι η πε­ρί­πτω­ση 8 με­τα­να­στών που ύστε­ρα από πο­λύ­μη­νο εγκλει­σμό τους στην Π. Ράλλη συ­νε­λή­φθη­σαν στις 31 Μαΐου 2017.

Χτυ­πώ­ντας την κα­γκε­λό­πορ­τα του κε­λιού τους, ζη­τού­σαν μια συ­νά­ντη­ση με τον διευ­θυ­ντή της φυ­λα­κής ώστε να ενη­με­ρω­θούν για το πόσο ακόμα θα βρί­σκο­νται υπό κρά­τη­ση. Αντί γι’ αυτό, αστυ­νο­μι­κοί ει­σέ­βα­λαν στο κελί τους και αφού τους ξυ­λο­κό­πη­σαν άγρια, συ­νέ­λα­βαν όποιον βρή­καν μπρο­στά τους. Οι 8 δι­κά­ζο­νται στις 27 Απρί­λη στο Εφε­τείο Αθη­νών, Αλε­ξάν­δρας και Λου­κά­ρε­ως. Τόσο για τους 35 όσο και για τους 8, πλή­θος αντι­ρα­τσι­στι­κών ορ­γα­νώ­σε­ων, κι­νή­σε­ων δι­καιω­μά­των και ορ­γα­νώ­σε­ων της Αρι­στε­ράς έχουν κι­νη­το­ποι­η­θεί ζη­τώ­ντας την αθώ­ω­σή τους. Στις 20 Απρί­λη (ημέρα δίκης των 35 στη Χίο) θα γίνει συ­γκέ­ντρω­ση και συ­νέ­ντευ­ξη Τύπου έξω από το Τμήμα Αλ­λο­δα­πών της Π. Ράλλη όσο και στα δι­κα­στή­ρια της Χίου. Στις 27 Απρί­λη την αλ­λη­λεγ­γύη μας στους 8 της Π. Ράλλη κα­λού­μα­στε να δεί­ξου­με μέσα κι έξω από την αί­θου­σα του δι­κα­στη­ρί­ου στην Αθήνα (Αλε­ξάν­δρας και Λου­κά­ρε­ως). Ένο­χοι είναι η κυ­βέρ­νη­ση και τα σώ­μα­τα ασφα­λεί­ας του κ. Τόσκα που πρώτα πνί­γουν και μετά φυ­λα­κί­ζουν και κα­τα­στέλ­λουν τις δί­καιες δια­μαρ­τυ­ρί­ες των προ­σφύ­γων και των με­τα­να­στών, όχι τα θύ­μα­τα των πο­λι­τι­κών της φτώ­χειας και του πο­λέ­μου.

του Θανάση Κούρκουλα

rproject.gr