Ραζάν αλ Νατζάρ, 21 ετών: Η 123η δολοφονημένη από το Ισραήλ στην Παλαιστίνη

H Ραζάν αλ Να­τζάρ ήταν εθελόντρια νο­σο­κό­μα και πρό­σφε­ρε υπη­ρε­σί­ες σε τραυ­μα­τί­ες. Η συ­γκε­κρι­μέ­νη νο­σο­κό­μα ει­κο­νί­ζε­ται σε αρ­κε­τές φω­το­γρα­φί­ες κατά τις ημέ­ρες των δια­δη­λώ­σε­ων να προ­σφέ­ρει υπη­ρε­σί­ες σε τραυ­μα­τί­ες και δο­λο­φο­νη­μέ­νους από τον ισ­ραη­λι­νό στρα­τό. Σύμ­φω­να με τις ίδιες ανα­φο­ρές άλλοι 100 τραυ­μα­τί­στη­καν σή­με­ρα οι 40 από πραγ­μα­τι­κά πυρά.

Μια νεαρή Πα­λαι­στί­νια σκο­τώ­θη­κε σή­με­ρα από τις σφαί­ρες Ισ­ραη­λι­νών στρα­τιω­τών, κατά τη διάρ­κεια συ­γκρού­σε­ων κοντά στα σύ­νο­ρα με­τα­ξύ Λω­ρί­δας της Γάζας και Ισ­ρα­ήλ, έγινε γνω­στό από έναν αξιω­μα­τού­χο των υπη­ρε­σιών υγεί­ας του πα­λαι­στι­νια­κού θύ­λα­κα.

Η Ραζάν αλ Να­τζάρ, 21 ετών, σκο­τώ­θη­κε σε πε­ριο­χή ανα­το­λι­κά της Χαν Γιου­νές, στο νότιο τμήμα της Λω­ρί­δας της Γάζας, δή­λω­σε ο Άσραφ αλ Κό­ντρα, ο εκ­πρό­σω­πος τύπου του υπουρ­γεί­ου Υγεί­ας στη Γάζα.

Σύμ­φω­να με ανα­φο­ρές στα μέσα κοι­νω­νι­κής δι­κτύ­ω­σης η Ραζάν αλ Να­τζάρ ήταν εθε­λό­ντρια νο­σο­κό­μα και πρό­σφε­ρε υπη­ρε­σί­ες σε τραυ­μα­τί­ες. Η συ­γκε­κρι­μέ­νη νο­σο­κό­μα ει­κο­νί­ζε­ται σε αρ­κε­τές φω­το­γρα­φί­ες κατά τις ημέ­ρες των δια­δη­λώ­σε­ων να προ­σφέ­ρει υπη­ρε­σί­ες σε τραυ­μα­τί­ες και δο­λο­φο­νη­μέ­νους από τον ισ­ραη­λι­νό στρα­τό.

Σύμ­φω­να με τις ίδιες ανα­φο­ρές άλλοι 100 τραυ­μα­τί­στη­καν σή­με­ρα οι 40 από πραγ­μα­τι­κά πυρά.

Με τον θάνατο της νεαρής γυναίκας, που προφανώς καμία σχέση δεν έχει με τη Χαμάς, και με κανέναν τρόπο δεν αντιπροσώπευε απειλή για το Ισραήλ, αυξάνεται σε 123 ο αριθμός των Παλαιστινίων που σκοτώθηκαν από Ισραηλινούς στρατιώτες μετά την έναρξη των κινητοποιήσεων διαμαρτυρίας στη Γάζα την 30ή Μαρτίου.

Από την άλλη οι ΗΠΑ δήλωσαν ότι θα ασκήσουν βέτο στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για να μην περάσει ψήφισμα του Κουβέιτ για τη διεθνή προστασία των Παλαιστινίων. Βέτο για να μπορεί το Ισραήλ να δολοφονεί, παιδιά, νοσοκόμες και άμαχους διαδηλωτές.

atexnos.gr