Kαταγγελία: Ψευδής και Άκυρη η Άδεια Δόμησης της Μονάδας Εμπλουτισμού Σκουριών

Eικόνα: Απόσπασμα από την Απόφαση Παραχώρησης 7633/2012 που προσδιορίζει επακριβώς την έκταση που έχει παραχωρηθεί στην Ελληνικός Χρυσός για τη δόμηση του εργοστασίου εμπλουτισμού (με κίτρινο χρώμα οι ξένες ιδιοκτησίες)

ΑΝΑΦΟΡΑ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ που απεστάλη σήμερα 15/3 από το «Παρατηρητήριο» στο Δήμο Αριστοτέλη / Υπηρεσία Δόμησης, με κοινοποίηση στο Γραφείο Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Σκουρλέτη και τη Διεύθυνση Μεταλλευτικών, Ενεργειακών και Βιομηχανικών Ορυκτών του Υπουργείου. Σε μορφή pdf εδώ.

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ (για να δείτε τα αρχεία, πατήστε πάνω στους συνδέσμους)

α. Έγκριση Δόμησης με αρ. πρωτ. Δ.8.1/Φ.12/14379/3600/8.10.2014
β. Άδεια Δόμησης με αρ. πρωτ. 5/2016
γ. Σχεδιάγραμμα 20-1 του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙ της εγκεκριμένης ΜΠΕ
δ. Απόσπασμα του σχεδιαγράμματος ε.α-2 της εγκεκριμένης Τεχνικής Μελέτης Σκουριών

Ιερισσός, 15 Μαρτίου 2016

ΘΕΜΑ: “Ψευδής και Άκυρη η Άδεια Δόμησης 5/2016 της Μονάδας Εμπλουτισμού Σκουριών που εκδόθηκε από το Δήμο Αριστοτέλη / Υπηρεσία Δόμησης”

Παραβιάζονται σωρευτικά: Η Απόφαση 219/2016 ΣτΕ, η Απόφαση 1449/2015 ΣτΕ, ο Νόμος 4280/2014, η ΚΥΑ ΕΠΟ 201745/2011, η Απόφαση Παραχώρησης 7633/2012 της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακ.-Θράκης, τα άρθρα 101 και 103 του ΚΜΛΕ και πλαστογραφούνται τα προσαρτημένα σε αυτές τοπογραφικά διαγράμματα.

A. ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΧΩΡΙΣ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ

Με το από 23.2.2016 έγγραφό μας προς την Υπηρεσία Δόμησης του Δήμου Αριστοτέλη με θέμα: “Η Απόφαση 219/2016 ΣτΕ (Ε’ Τμήμα) και οι καταγγελίες του Παρατηρητηρίου Μεταλλευτικών Δραστηριοτήτων περί παραβιάσεων της νομιμότητας από την Ελληνικός Χρυσός και τις δημόσιες υπηρεσίες στο Υποέργο Σκουριών”, είχαμε επισημάνει ότι δεν είναι δυνατή η έκδοση Άδειας Δόμησης σε οποιοδήποτε οικόπεδο εαν προηγουμένως δεν τακτοποιηθούν οι τυχόν αυθαίρετες κατασκευές εντός αυτού, ως ο νόμος ορίζει.

Η Άδεια Δόμησης του εργοστασίου εμπλουτισμού Σκουριών εκδόθηκε από το Δήμο Αριστοτέλη – Διεύθυνση Υπηρεσιών Δόμησης – Τμήμα έκδοσης Αδειών Δόμησης με αριθμό 5/24.2.2016 και ενώ μέχρι τις 24.2.2016 στο εργοστάσιο εμπλουτισμού είχαν πραγματοποιηθεί και συνέχιζαν να πραγματοποιούνται αυθαίρετες (χωρίς Άδεια Δόμησης) εργασίες δόμησης. Η Υπηρεσία Δόμησης του Δήμου Αριστοτέλη (ή το Σώμα Επιθεωρητών Δόμησης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας) θα έπρεπε να ελέγξει τις καταγγελίες, να αποφανθεί για τη νομιμότητα  των δομικών κατασκευών στο εργοστάσιο εμπλουτισμού και να ολοκληρώσει τη διαδικασία νομιμοποίησης των αυθαίρετων κατασκευών και τακτοποίησης των προστίμων ΠΡΙΝ την έκδοση της Άδειας Δόμησης 5/2016.

Με την έκδοση της Άδειας Δόμησης, ο Δήμος Αριστοτέλη επικυρώνει πλέον ότι όλες οι κατασκευές που είχαν γίνει μέχρι την 24η Φεβρουαρίου στο εργοστάσιο εμπλουτισμού ήταν νόμιμες. Δηλαδή, δεδομένου ότι μετά την 24η Φεβρουαρίου υπολείπεται μόνο η κατασκευή του σκεπάστρου και των περιμετρικών πάνελς του κτιρίου, επικυρώνεται ότι όλες οι πριν από αυτό κατασκευές στο εργοστάσιο είχαν αδειοδοτηθεί αρμοδίως και ότι το οικόπεδο στο οποίο κατασκευάστηκαν πληρούσε όλες τις από το Νόμο απαιτούμενες προϋποθέσεις.

Τελικά η Πολεοδομία του Δήμου Αριστοτέλη κυρώνει ως ΜΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΕΣ όλες τις πριν την 24η Φεβρουαρίου κατασκευές στη μονάδα εμπλουτισμού και διαγράφει χωρίς έλεγχο τις σχετικές καταγγελίες και τα φωτογραφικά τεκμήρια που υποβλήθηκαν σε αυτήν από το ΠΜΔ, επισυναπτόμενες στο από 23.2.2016 έγγραφο.

Η Απόφαση 219/2016 του ΣτΕ δεν νομιμοποιεί τις τυχόν αυθαίρετες κατασκευές ούτε τις αδειοδοτεί. Ακυρώνει “την ανάκληση της από 8.10.2014 θεώρησης της αρχιτεκτονικής και ηλεκτρομηχανολογικής μελέτης της μονάδας εμπλουτισμού Σκουριών και την από 2.3.2015 απόφαση το Προϊσταμένου της Πολεοδομίας του Δήμου Αριστοτέλη με την οποία απερρίφθη αίτηση της Ελληνικός Χρυσός για την έκδοση Άδειας Δόμησης της μονάδας εμπλουτισμού”.Αναπέμπει την υπόθεση στο Τμήμα Πολεοδομίας “για νέα νόμιμη κρίση επί της αιτηθείσας Άδειας Δόμησης της μονάδας εμπλουτισμού Σκουριών”.

2. ΑΔΕΙΑ ΔΟΜΗΣΗΣ ΠΑΝΩ ΣΕ ΞΕΝΕΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΟΣ

Έγκριση Δόμησης

Η Έγκριση Δόμησης φέρεται ότι χορηγήθηκε από το Τμήμα Έκδοσης Αδειών Δόμησης του Δήμου Αριστοτέλη, ο αριθμός όμως πρωτοκόλλου Δ.8.1/Φ.12/14379/3600/8.10.2014 είναι της Διεύθυνσης Μεταλλευτικών και Βιομηχανικών Ορυκτών (ΔΙΜΕΒΟ) του ΥΠΕΚΑ. Όπως θα καταδείξουμε στη συνέχεια, ολόκληρο το κείμενο και το τοπογραφικό Διάγραμμα Δόμησης της Έγκρισης Δόμησης είναι ψευδή και κατασκευασμένα από την Ελληνικός Χρυσός και τον τότε Προϊστάμενο της ΔΙΜΕΒΟ/ΥΠΕΚΑ που πλαστογράφησαν νόμους, εγκρίσεις και αποφάσεις της Διοίκησης.

Στο επισυναπτόμενο στην ως άνω Έγκριση Δόμησης τοπογραφικό διάγραμμα ως “οικόπεδο” για την ανέγερση του εργοστασίου εμπλουτισμού εμφανίζεται μια έκταση εμβαδού 406.745 τ.μ. περικλειόμενη από μια κλειστή πολυγωνική γραμμή και απεικονίζονται στην έκταση διάφορες κατασκευές, χωρίς τίποτα από αυτά να έχει εγκριθεί με την ΚΥΑ ΕΠΟ 201745/2011, την Έγκριση Τεχνικής Μελέτης και την 7633/2012 Απόφαση Παραχώρησης.

Άδεια Δόμησης

Εκδόθηκε από το Δήμο Αριστοτέλη – Τμήμα Έκδοσης Αδειών Δόμησης με αριθμό 5/24.2.2016 και με τα εξής στοιχεία:

  • Εμβαδό οικοπέδου: 406.745 τ.μ

  • Εμβαδό κάλυψης : 24.258 τ.μ.

  • Εμβαδό δόμησης : 21.568 τ.μ.

  • Τίτλος Ιδιοκτησίας: 7633/29.3.2012 Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης

  • Ποσοστό Δικαιώματος Κυρίου του Έργου Ελληνικός Χρυσός: 100%

Ως “Τίτλος Ιδιοκτησίας” φέρεται στην ‘Αδεια Δόμησης η απόφαση 7633/29.3.2012 της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης για “Παραχώρηση κατά χρήση και κατά κυριότητα δημοσίου δάσους στην Εταιρεία «HELLAS GOLD – ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ Α.Ε. – ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΧΡΥΣΟΥ» για την υλοποίηση των έργων των μεταλλευτικών εγκαταστάσεων στις θέσεις «Σκουριές» περιφέρειας ∆ημοτικής Κοινότητας Μεγάλης Παναγίας”. Με την απόφαση αυτή γίνεται αποκλειστικά και ειδικά:

1. Παραχώρηση δημοσίου δάσους κατά κυριότητα έκτασης συνολικού εμβαδού 1.471,25866 στρεμμάτων (ήτοι: 1.471.258,66 τ.μ.), ως αποτυπώνεται με πράσινο περίγραμμα στο αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης τοπογραφικό διάγραμμα που περιλαμβάνει: (1) Εργοστάσιο εμπλουτισμού υπό στοιχεία (Α,Β,Γ,…,Κ,Α) εμβαδού 126,00 στρεμμάτων (126.000 τ.μ.)…. Από την εν λόγω έκταση εξαιρούνται οι περιλαμβανόμενες εντός αυτής εκτάσεις ως αποτυπώνονται…”.

Ο “τίτλος ιδιοκτησίας” της Ελληνικός Χρυσός, δηλαδή η ανωτέρω 7633/29.3.2012 απόφαση της ΑΔΜΘ, συνοδεύεται από τοπογραφικό διάγραμμα όπου απεικονίζεται και προσδιορίζεται επακριβώς, με τις γεωγραφικές του συντεταγμένες, το οικόπεδο των 126.000 τ.μ. που έχει παραχωρηθεί κατά κυριότητα για την ανέγερση του εργοστασίου εμπλουτισμού. Στο τοπογραφικό διάγραμμα της Έγκρισης και της Άδειας Δόμησης δεν απεικονίζεται αυτό το οικόπεδο αλλά ένα άλλο, έκτασης 406.745 τ.μ., που δεν υπάρχει σε καμία εγκριτική πράξη και κατά το μεγαλύτερο μέρος του είναι δημόσιο δάσος.

Η απόφαση 7633/2012 εξαιρεί της παραχώρησης εδαφικά τεμάχια ιδιοκτησίας τρίτωνΟι ιδιοκτησίες αυτές, εντός της έκτασης των 126.000 τ.μ., έχουν εμβαδό περίπου 32 στρέμματα, όπως αυτό προκύπτει από το τοπογραφικό διάγραμμα της 7633/2012 στο οποίο χωροθετούνται επακριβώς. Επομένως το πραγματικό ιδιόκτητο οικόπεδο της Ελληνικός Χρυσός είναι 126.000-32.000 = 94 στρέμματα και το ποσοστό δικαιώματος της στην έκταση των 406.745 τ.μ. είναι 23% και όχι 100% όπως εμφανίζεται στην Έγκριση Δόμησης και την Άδεια Δόμησης.

Κατά την απόφαση 1449/2015 ΣτΕ (Ε’ Τμήμα), τα εδαφικά τμήματα ιδιοκτησίας τρίτων εντός του χώρου που προορίζεται για τη δόμηση των κτιριακών εγκαταστάσεων μπορούν μεν να απαλλοτριωθούν υπέρ της Ελληνικός Χρυσός, αλλά μέχρι να ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία δεν μπορούν να δομηθούν. Όμως το εγκεκριμένο με την 5/2016 Άδεια Δόμησης τοπογραφικό διάγραμμα περιλαμβάνει δόμηση εγκαταστάσεων και πάνω σε αυτές τις ιδιοκτησίες τρίτων.

Τελικά η Υπηρεσία Δόμησης του Δήμου Αριστοτέλη έδωσε στην Ελληνικός Χρυσός Άδεια Δόμησης πάνω σε ξένες ιδιοκτησίες και σε δημόσιο δάσος παραχωρηθέν μόνο κατά χρήση!

Η Παραχώρηση 7633/2012 γίνεται με τους εξής ειδικούς όρους:

1. Για την υλοποίηση του εν λόγω έργου, απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η πιστή και απαρέγκλιτη εφαρμογή των εγκεκριμένων περιβαλλοντικών όρων και τεθέντων περιορισμών και προϋποθέσεων της υπ’ αριθ. ΚΥΑ 201745/26-7-2011 Έγκρισης Περιβαλλοντικών όρων (Ε.Π.Ο.) του εν λόγω έργου,

4. Η όποιου είδους επέμβαση σε δασικού χαρακτήρα έκταση και η οποία δεν προβλέπεται ρητώς από την παρούσα, είναι επιτρεπτή μόνο υπό την προϋπόθεση να εξασφαλισθεί αρμοδίως, η σχετική έγκριση στα πλαίσια της ∆ασικής Νομοθεσίας (άρθρο 45 Ν. 998/79 ως ισχύει σήμερα).

14. Σύμφωνα με τα οριζόμενα της με αριθμό ∆8-Α/Φ7.49.13/20123/3687/23-9-2011 γνωμοδότησης της ∆ιεύθυνσης Μεταλλευτικών και Βιομηχανικών Ορυκτών της Γενικής ∆ιεύθυνσης Φυσικού Πλούτου της Γενικής Γραμματείας Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, πριν από οποιαδήποτε επέμβαση στην έκταση που αναφέρεται στην παρούσα Απόφαση, η ενδιαφερόμενη εταιρεία «πρέπει να εφοδιαστεί με την ειδική έγκριση επέμβασης σύμφωνα με το άρθρο 57 παρ. 2 του Ν. 998/79 και την εγκεκριμένη τεχνική μελέτη, που προβλέπεται από το άρθρο 4 του Κ.Μ.Λ.Ε. (περί Κανονισμού Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών)».

Δηλαδή το σύνολο των επεμβάσεων δόμησης πάνω στο υποτιθέμενο “οικόπεδο” των 406.745 τ.μ., όπως ακριβώς εμφανίζονται στο τοπογραφικό διάγραμμα της Έγκρισης Δόμησης (και της άδειας δόμησης συνεπακόλουθα) θα έπρεπε:

α) Να είναι “πιστή εφαρμογή των εγκεκριμένων περιβαλλοντικών όρων και τεθέντων περιορισμών και προϋποθέσεων της υπ’αρίθ. 201745/2011 ΚΥΑ ΕΠΟ και στα διαγράμματα 17-4 και 20-1 που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της,

β) Να περιγράφονται λεπτομερώς στην έγκριση Τεχνικής Μελέτης του Υποέργου Σκουριών και την Άδεια Εγκατάστασης ΗΜ Εξοπλισμού των άρθρων 101 και 103 ΚΜΛΕ αντιστοίχως.

Γ. ΥΠΟΒΟΛΗ ΨΕΥΔΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΣΤΟΓΡΑΦΗΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ

Kατά την Απόφαση 219/2016 ΣτΕ:

Επειδή, με το άρθρο 161 του ν.δ. 210/1973 (Α’ 227), όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 54 παρ. 8 του ν. 4280/2014 (Α’ 159), ορίσθηκαν τα εξής: “1.α. Η έγκριση της τεχνικής μελέτης του άρθρου 4 του Κανονισμού Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών ή και η χορήγηση της άδειας εγκατάστασης, όπου αυτή απαιτείται σύμφωνα με το άρθρο 158 του παρόντος νόμου, από την αρμόδια υπηρεία, αποτελεί και έγκριση δόμησης κατά την έννοια του άρθρου 3 παρ. 1 του ν. 4030/2011 (Α’ 249) για την ανέγερση των κτιριακών εγκαταστάσεων που εξυπηρετούν τις ανάγκες της εκμετάλλευσης και επεξεργασίας των μεταλλευμάτων ή λατομικών ορυκτών εντός μεταλλευτικού ή λατομικού χώρου”.

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση της παρ.8 του άρθρου 54 του ν. 4280/2014, η τροποποίηση των προϊσχυουσών ρυθμίσεων σκοπεί στην απλοποίηση και στον εκσυγχρονισμό των διαδικασιών της αδειοδότησης δόμησης των κτιριακών εγκαταστάσεων εντός μεταλλευτικών και λατομικών χώρων, καθ’όσον οι προηγούμενες διατάξεις απαιτούσαν την υποβολή όμοιων δικαιολογητικώνγια την αδειοδότηση του έργου σε διαφορετικές υπηρεσίες”.

Η Απόφαση 219/2016 δεν καταργεί ούτε θεωρεί μη αναγκαία τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την Έγκριση και την ‘Αδεια Δόμησης αλλά λαμβάνει ως δεδομένο ότι έχουν υποβληθεί, ελεγχθεί και θεωρηθεί αρμοδίως κατά την έγκριση της Τεχνικής Μελέτης ή/και της Άδειας Εγκατάστασης.

Κατά την αυτή απόφαση:

Δυνάμει των προεκτεθεισών διατάξεων …. με την υπ’ αριθμ. 14379/3600/8.10.2014 πράξη της Διεύθυνσης μεταλλευτικών και Βιομηχανικών Ορυκτών του ΥΠΕΚΑ θεωρήθηκε η αρχιτεκτονική και ηλεκτρομηχανολογική μελέτη της μονάδας εμπλουτισμού Σκουριών”

Αλλά η απόφαση 14379/3600/8.10.2014 είναι η ΨΕΥΔΗΣ Έγκριση Δόμησης που εκδόθηκε από τη ΔΙΜΕΒΟ/ΥΠΕΚΑ και χορηγήθηκε με τον αυτό αριθμό πρωτοκόλλου από την Πολεοδομία του Δήμου Αριστοτέλη και βάσει αυτής εκδόθηκε από την αυτή υπηρεσία του Δήμου Αριστοτέλη η 5/24.2.2016 Άδεια Δόμησης του εργοστασίου εμπλουτισμού.

Προκύπτει από όλα τα ανωτέρω ότι:

Η Ελληνικός Χρυσός υπέβαλε στη ΔΙΜΕΒΟ/ΥΠΕΚΑ προς θεώρηση της Αρχιτεκτονικής και ΗΜ μελέτης του εργοστασίου εμπλουτισμού Σκουριών ΨΕΥΔΗ δικαιολογητικά, διάφορα των περιγραφομένων λεπτομερώς: α) στην απόφαση 7633/2012 της ΑΔΜΘ, β) στην ΚΥΑ ΕΠΟ 201745/2011, γ) στην έγκριση Τεχνικής Μελέτης Υποέργου Σκουριών και αποτυπωμένων επακριβώς στα τοπογραφικά διαγράμματα που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα των πράξεων αυτών.

Με τα ΨΕΥΔΗ και ΠΛΑΣΤΟΓΡΑΦΗΜΕΝΑ αυτά δικαιολογητικά, η ΔΙΜΕΒΟ/ΥΠΕΚΑ με την 14379/3600/8.10.2014 θεώρησε την Αρχιτεκτονική και ΗΜ μελέτη του εργοστασίου εμπλουτισμού Σκουριών η οποία θεώρηση βάσει του άρθρου 54 παρ. 8 του Ν. 4280/2014 υποβλήθηκε στην Πολεοδομία του Δήμου Αριστοτέλη με αρ. πρωτ. 1495/11.11.2014 για να χορηγηθεί πλέον ως έχει ως Έγκριση Δόμησης και να εκδοθεί αμέσως ή Άδεια Δόμησης. Η Πολεοδομία αρνήθηκε τότε την χορήγηση της Άδειας για τους προβαλλόμενους στην άρνηση λόγους.

Με την 219/2016 ΣτΕ ακυρώνεται η άρνηση της Πολεοδομίας να χορηγήσει Άδεια Δόμησης βάσει της πράξης 14379/3600/8.10.2014, επικυρώνεται όμως παράλληλα ότι τα δικαιολογητικά στοιχεία βάσει των οποίων εγκρίθηκε η “θεώρηση” αυτή πρέπει να συμφωνούν: α) με την απόφαση 7633/2012 της ΑΔΜΘ, β) την ΚΥΑ ΕΠΟ 201745/2011, γ) την έγκριση Τεχνικής Μελέτης Υποέργου Σκουριών και την Έγκριση Εγκατάστασης ΗΜ εξοπλισμού του εργοστασίου εμπλουτισμού Σκουριών και με τα επισυναπτόμενα στις πράξεις αυτές τοπογραφικά διαγράμματα τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών.

Κατά τα ανωτέρω, η εμφανιζόμενη ως Έγκριση Δόμησης με αρ. πρωτ. της ΔΙΜΕΒΟ/ΥΠΕΚΑ Δ.8.1/Φ.12/14379/3600/8.10.2014 είναι ΨΕΥΔΗΣ και ΑΚΥΡΗ αφού παραποιεί και πλαστογραφεί συνολικά τα στοιχεία της Έγκρισης Τεχνικής Μελέτης και της Άδειας Εγκατάστασης των άρθρων 101 και 103 ΚΜΛΕ και παραβιάζει σωρευτικά το Ν. 4280/2014 άρθρο 54 παρ. 8, την Απόφαση παραχώρησης 7633/2012 της ΑΔΜΘ και την ΚΥΑ ΕΠΟ 201745/2011. Με την Απόφαση ΣτΕ 219/2016 δεν κυρώνεται η ορθότητα της ως άνω ψευδούς Έγκρισης Δόμησης της ΔΙΜΕΒΟ/ΥΠΕΚΑ ούτε διατάσσεται η Υπηρεσία Δόμησης του Δήμου Αριστοτέλη να εκδώσει Άδεια Δόμησης με βάση αυτή την ΨΕΥΔΗ Έγκριση Δόμησης. Αντίθετα, το ΣτΕ διατάσσει “η υπόθεση να αναπεμφθεί στην Υπηρεσία Δόμησης του καθ’ού Δήμου προς νέα νόμιμη κρίση της αιτηθείσας Άδειας Δόμησης της μονάδας εμπλουτισμού”.

Από όλα τα ανωτέρω προκύπτει ότι η Υπηρεσία Δόμησης του Δήμου Αριστοτέλη με την Άδεια Δόμησης 5/2016 οδηγήθηκε σε μη νόμιμη κρίση και η επίμαχη αυτή άδεια εκδόθηκε παράνομα εδραζόμενη στην από 8.10.2014 ψευδή και άκυρη Έγκριση Δόμησης.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ:

Η εκδούσα την 5/2016 Άδεια Δόμησης αρχή οφείλει:

  1. να υπακούσει στην Απόφαση 219/2016 του ΣτΕ, να την ανακαλέσει άμεσα και να προβεί σε νέα ΝΟΜΙΜΗ ΚΡΙΣΗ επί της αιτηθείσας από την Ελληνικός Χρυσός Άδεια Δόμησης της μονάδας εμπλουτισμού Σκουριών.

  2. Να καταγγείλει τους υπεύθυνους για την παραποίηση και πλαστογράφηση διοικητικών πράξεων και δημοσίων εγγράφων.

Παρακαλούμε για τις άμεσες ενέργειές σας προς αποτροπή περαιτέρω καταστροφής του δάσους του Κακάβου.

Με τιμή,

Για το “Παρατηρητήριο”

Τόλης Παπαγεωργίου

antigoldgr.org/blog