ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΕΛΕΙΩΝΕΙ ΑΛΛΑ ΟΙ ΜΝΗΜΟΝΙΑΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ Η ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 2060.

Η εκποίηση του φυσικού και δημοσίου πλούτου είναι μια αναντίρρητη μνημονιακή πραγματικότητα στην οποία συνέβαλλαν όλες οι μνημονιακές κυβερνήσεις, συμπεριλαμβανομένης και της σημερινής.

Η εργασιακές, φορολογικές και κοινωνικές « μεταρρυθμίσεις» που οδήγησαν το μεγαλύτερο μέρος της κοινωνίας σε μια πρωτόγνωρη εξαθλίωση, άλλη μια αναντίρρητη μνημονιακή πραγματικότητα, έργο όλων των μνημονιακών κυβερνήσεων.

Η εκποίηση της ιδιωτικής περιουσίας μέσω των πλειστηριασμών, αναντίρρητη μνημονιακή πραγματικότητα έργο κυρίως της σημερινής κυβέρνησης.

Η μετανάστευση 500 και πλέον χιλιάδων Ελλήνων στο εξωτερικό επίσης αναντίρρητη μνημονιακή πραγματικότητα.

Η αύξηση του δημοσίου χρέους, η μείωση του ΑΕΠ, η αύξηση των δεικτών θνησιμότητας ( συμπεριλαμβανομένης της βρεφικής), νοσηρότητας, αναντίρρητες μνημονιακές πραγματικότητες.

Όλα τα παραπάνω και πολλά άλλα θα παραμείνουν στη ζωή μας και μετά την περιβόητη έξοδο και δυστυχώς θα συνοδεύονται και από κάτι επί πλέον. Την συνέχιση της εποπτείας σύμφωνα με το άρθρο 14 του κανονισμού 472/2013 του Ευρωπαϊκού κοινοβούλιου και του Συμβουλίου.

Ανάμεσα στα άλλα ενδιαφέροντα αυτού του άρθρου αναφέρεται και το παρακάτω:
«3. Η Επιτροπή πραγματοποιεί, σε συνεννόηση με την ΕΚΤ, τακτικές αποστολές επιθεώρησης στο κράτος μέλος υπό εποπτεία μετά το πρόγραμμα, προκειμένου να εκτιμήσει την οικονομική, δημοσιονομική και χρηματοπιστωτική του κατάσταση. Κοινοποιεί ανά εξάμηνο την εκτίμησή της στην αρμόδια επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στην ΟΔΕ, καθώς και στο κοινοβούλιο του οικείου κράτους μέλους, και εκτιμά ειδικότερα αν χρειάζονται διορθωτικά μέτρα.»

Και όλοι καταλαβαίνουμε τι εννοούν με το « διορθωτικά μέτρα»

Καλά πανηγύρια!

Γιώργος Βήχας