Επερώτηση στην Ευρωβουλή για τον Δ. Κουφοντίνα

Κατατέθηκε την Τρίτη στο ευρωκοινοβούλιο επερώτηση του ευρωβουλευτή της Αριστεράς και συντονιστή της Επιτροπής Δικαιωμάτων της Ευρωβουλής Μιγκέλ Ουρμπάν για την κατάσταση του Δημήτρη Κουφοντίνα.

Είχε προη­γη­θεί η χθε­σι­νή του δη­μό­σια δή­λω­ση στή­ρι­ξης στον απερ­γό πεί­νας.

Ακο­λου­θεί το κεί­με­νο της ση­με­ρι­νής επε­ρώ­τη­σης.Advertisementjavascript:false

Για την κα­τά­στα­ση του κ. Δη­μή­τρη Κου­φο­ντί­να

«Ο Έλ­λη­νας κρα­τού­με­νος Δη­μή­τρης Κου­φο­ντί­νας, κα­τα­δι­κα­σμέ­νος για την υπό­θε­ση της ορ­γά­νω­σης «17 Νο­έμ­βρη», βρί­σκε­ται σε απερ­γία πεί­νας από τις 8 Γε­νά­ρη δια­μαρ­τυ­ρό­με­νος για την αντι­με­τώ­πι­σή του από τη ση­με­ρι­νή κυ­βέρ­νη­ση.

Μέλη της πα­ρού­σας κυ­βέρ­νη­σης είχαν ήδη δη­λώ­σει ρητά την πρό­θε­σή τους να επι­δει­νώ­σουν τις συνθήκες κρά­τη­σής του (πα­ρό­τι η δια­γω­γή του, 18 χρό­νια στη φυ­λα­κή είναι άμεμ­πτη).

Η κυ­βέρ­νη­ση πρό­σφα­τα τρο­πο­ποί­η­σε τον Σω­φρο­νι­στι­κό Κώ­δι­κα προ­κει­μέ­νου να τον απο­μα­κρύ­νει από τις αγρο­τι­κές φυ­λα­κές όπου είχε με­τα­χθεί τα τε­λευ­ταία δύο χρό­νια και να του στε­ρή­σει το δι­καί­ω­μα άδειας εξό­δου, το οποίο είχε κα­το­χυ­ρώ­σει εδώ και πολλά χρό­νια. Τον με­τά­φε­ρε σε μια πιο σκλη­ρή φυ­λα­κή, σε ασφυ­κτι­κές συν­θή­κες κρά­τη­σης. Ο Κου­φο­ντί­νας ζητά να επι­στρέ­ψει στο υπό­γειο κελί των φυ­λα­κών Κορυ­δαλ­λού όπου κρα­τή­θη­κε επί 16 χρό­νια, όπως προ­βλέ­πε­ται από το νόμο, και να πάψει η πο­λε­μι­κή ενα­ντί­ον του.

Γνω­ρί­ζει η Ευ­ρω­παϊ­κή Επι­τρο­πή ότι πρό­κει­ται για πα­ρα­βί­α­ση του νόμου και πε­ρι­φρό­νη­ση του Συνηγόρου του Πο­λί­τη στην Ελ­λά­δα;

Γνω­ρί­ζει η Ευ­ρω­παϊ­κή Επι­τρο­πή ότι ο κ. Κου­φο­ντί­νας κιν­δυ­νεύ­ει με ανε­πα­νόρ­θω­τες βλά­βες ή και να κατα­λή­ξει μοι­ραία;»

efsyn.gr/